Sökning: "Jan Angstrom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Angstrom.

  1. 1. International Relations Theory and the Problem of Internal Order after the Cold War

    Författare :Jan Angstrom; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; Freds- och konfliktforskning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER