Sökning: "Jan Öhrming"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Öhrming.

  1. 1. Förvaltning av flerbostadshus : om arbetsorganisation och föreställningar som villkor för samspel och boendemedverkan

    Författare :Jan Öhrming; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fastighetsförvaltning;

    Sammanfattning : Utifrån 63 flerbostadshus i Stockholm och Nynäshamn behandlas förvaltningsarbetets uppbyggnad och förlopp. Boken vänder sig främst till förvaltningsansvariga i företag och bostadsrättsföreningar, men även till yrkes- och lekmän med andra relationer till flerbostadshusens förvaltning... LÄS MER