Sökning: "James Walch"

Hittade 1 avhandling innehållade orden James Walch.

  1. 1. Faction and Front : Party Systems in South India

    Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :James Walch; [1976]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER