Sökning: "James J. Gibsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden James J. Gibsson.

  1. 1. Med älgen i huvudrollen Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

    Detta är en avhandling från Stockholm : Instutitionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

    Författare :Ylva Sjöstrand; Stockholms universitet.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; Northern Sweden; Nämforsen; rock art; pit falls; mounds of burnt stone; affordances; James J. Gibsson; chronology; theories of meaning; key symbols; neolithisation; Archaeology; arkeologi;

    Sammanfattning : The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. LÄS MER