Sökning: "James Alston-Smith"

Hittade 1 avhandling innehållade orden James Alston-Smith.

  1. 1. Hepatic extraction and synthesis of hyaluronan in endotoxic rats

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :James Alston-Smith; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER