Sökning: "Jakub Dostal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jakub Dostal.

  1. 1. Photosynthetic Apparatus of Green Sulfur Bacteria Studied by Coherent Two-Dimensional Electronic Spectroscopy

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Jakub Dostal; [2014]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER