Sökning: "Jakob Almer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jakob Almer.

  1. 1. Ischemic QRS Prolongation as a Biomarker of Severe Myocardial Ischemia

    Författare :Jakob Almer; Lund Klinisk fysiologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER