Sökning: "Jacquard Loom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jacquard Loom.

  1. 1. Silk Weaving in Sweden During the 19th Century Textiles and texts - An evaluation of the source material

    Detta är en avhandling från Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology

    Författare :Martin Ciszuk; Högskolan i Borås.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ; Silk Weaving; Jacquard Loom; 19th Century Sweden; Object Based Research; Material Culture; Experience Based Knowledge.; textile history; K.A. Almgren Sidenväveri;

    Sammanfattning : Silk-weaving in Sweden during the 19th century. Textiles and texts - An evaluation of the source material. With the rich material available, 19th century silk-weaving invites to studies on industrialisation processes. LÄS MER