Sökning: "Jacob Stridsman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jacob Stridsman.

  1. 1. Sverige och Koreakriget en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953

    Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

    Författare :Jacob Stridsman; Umeå universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Korean War; the Swedish policy towards the Korean War; the Swedish Government; the Swedish Ministry for Foreign Affairs; the Swedish Defence Staff; Swedish foreign policy; Swedish Policy of Neutrality; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the Swedish policy towards the Korean Conflict 1947–1953. “Swedish policy” means primarily the Swedish Government’s policy, but also the action taken by the Swedish Ministry for Foreign Affairs and the Swedish Defence Staff. LÄS MER