Sökning: "Jacob Nordangård"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jacob Nordangård.

  1. 1. ORDO AB CHAO : Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier

    Författare :Jacob Nordangård; Jenny Palm; Hans Holmén; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biofuels; EU; policy; network; trigger event; natural resources; Biodrivmedel; EU; policy; nätverk; utlösande händelser; naturresurser;

    Sammanfattning : Biodrivmedel blev efter millennieskiftet en alltmer prioriterad energikälla för EU och ansågs kunna stävja både klimathot och energissäkerhetsproblem samtidigt som drivmedelsproduktionen skulle gynna sysselsättningen i jordbruket. EUkommissionen formulerade 2007 ett mål om att ersätta 10 % av transportenergin till biodrivmedel. LÄS MER