Sökning: "JAS-piloter"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet JAS-piloter.

  1. 1. Att stödja flygförares utveckling – en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator

    Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan:n

    Författare :Göran Fransson; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; JAS-piloter; simulator; lärande; kompetens; yrkeskunnande; flygutbildning; aktivitetsteori; institutionellt perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : Föreliggande licentiatuppsats utgör en kappa som bygger två rapporter. Dessa rapporter, ”Utbildning under uppbyggnad” (Fransson m.fl, 1999a) samt ”Lära av egen kraft” (Fransson m.fl, 1999b) har producerats som ett led i en utvärdering av en av svenska flygvapnets pilotutbildningar. LÄS MER