Sökning: "Jörgen Stenlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jörgen Stenlund.

  1. 1. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

    Sammanfattning : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. LÄS MER