Sökning: "Jörgen Ripa"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jörgen Ripa.

  1. 1. Population and Community Dynamics in Variable Environments

    Författare :Jörgen Ripa; Evolutionär ekologi; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dispersal; Moran effect; linear dynamics; synchrony; power spectrum; autocorrelation; extinction risk; population dynamics; environmental stochasticity; migration; stochastic modelling; Ecology; Ekologi;

    Sammanfattning : All natural populations fluctuate in space and time. These fluctuations are a result of internal dynamic processes, and of a variable environment. LÄS MER