Sökning: "Jörgen Eksell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jörgen Eksell.

  1. 1. Värdeskapande gästfrihet. Hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen

    Författare :Jörgen Eksell; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value creation; value co-creation; value-in-use; value of hospitality; value transition; value-in-context; value proposition; symbolic interactionism; service management; service studies; hospitality; hotel industry;

    Sammanfattning : Research in service management and marketing has in the past decade highlighted the concept of value creation. In service organizations value creation is described as a process in which the customer uses a company's value proposition in a meaningful way. LÄS MER