Sökning: "Jörgen Adolfsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jörgen Adolfsson.

  1. 1. Expression and role of the cytokine tyrosine kinase receptor flt3 in early hematopoiesis

    Detta är en avhandling från Jörgen Adolfsson, Stem Cell Laboratory, BMC B10, Klinikg 26, 22184 Lund

    Författare :Jörgen Adolfsson; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellulära vätskor; extracellular fluids; Haematology; flt3; cytokine; Hematopoiesis; stem cells;

    Sammanfattning : Mature blood cells are crucial for life, but they have a short lifetime and thus have to be replaced. These mature blood cells are produced by lineage restricted progenitors, which themselves are generated by rare multipotent hematopoietic stem cells (HSCs) in a highly dynamic process called hematopoiesis. LÄS MER