Sökning: "Ivan Laptev"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ivan Laptev.

  1. 1. Local spatio-temporal image features for motion interpretation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

    Författare :Ivan Laptev; KTH.; [2004]
    Nyckelord :computer vision; motion; recognition; scale-space;

    Sammanfattning : Visual motion carries information about the dynamics of ascene. Automatic interpretation of this information isimportant when designing computer systems forvisualnavigation, surveillance, human-computer interaction, browsingof video databases and other growing applications. LÄS MER