Sökning: "Iraqi refugees"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Iraqi refugees.

  1. 1. Violence against foreign-born women in Sweden

    Detta är en avhandling från Division of Social Medicine and Global Health

    Författare :Cecilia Fernbrant; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Key words: violence against women; foreign-born; mortality; gender equity; social isolation; Iraqi refugees; Thai women;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mäns våld mot kvinnor är ett allt mer uppmärksammat folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnor utsätts för våld i alla länder oberoende av utbildningsnivå och ekonomiska tillgångar. LÄS MER