Sökning: "Interprofessionellt teamarbete"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Interprofessionellt teamarbete.

 1. 1. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete : Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

  Författare :Tuija Viking; Inga Wernersson; Maria Skyvell Nilsson; Samuel Edelbring; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER

 2. 2. Interprofessionella team i vården : En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner

  Författare :Susanne Kvarnström; Elisabet Cedersund; Toomas Timpka; Ola Wahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health professions; interprofessional; interprofessional learning; teamwork; Keywords: collaboration; critical incident technique; discourse analysis; critical incident-teknik; diskursanalys; hälsoprofessioner; interprofessionell; interprofessionellt lärande; samarbete; teamarbete; Social medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : There are great expectations that collaboration among professions and various sectors will further develop health care and thus lead to improved public health. In the World Health Organization’s declaration “Health 21” the designated goal for health professions in the member nations in Europe by the year 2010 is to have developed health promotional competence, including teamwork and cooperation based on mutual respect for the expertise of various professions. LÄS MER

 3. 3. Samarbete genom samtal : En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Författare :Charlotte Lundgren; Per Linell; Viveka Adelswärd; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; Human communication; Kommunikation mellan människor; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 4. 4. Clinical Pathway Implementation and Teamwork in Swedish Intensive Care : Challenges in Evidence-Based Practice and Interprofessional Collaboration

  Författare :Petronella Bjurling-Sjöberg; Ulrika Pöder; Barbro Wadensten; Inger Jansson; Lena Nordgren; Ingegerd Bergbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Desicion support; Standardized care plans; Research utilization; Organisation; Caring sciences; Beslutstöd; Vårdplanering; Organisation; Forskningsanvändning; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Suboptimal quality of care is an evident issue in current healthcare services. Clinical pathways (CPs) have the potential to facilitate evidence-based practice and interprofessional teamwork, and thereby improve patient safety and quality of care. LÄS MER