Sökning: "Interpretive"

Visar resultat 11 - 15 av 191 avhandlingar innehållade ordet Interpretive.

 1. 11. Imagining Safe Space The Politics of Queer, Feminist and Lesbian Pornography

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ingrid Ryberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pornography; Queer; feminist and lesbian activism; Interpretive community; Embodied spectatorship; Fantasy; Film production; distribution and reception; Intimate public; Counter public; Consciousness-raising; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : There is a current wave of interest in pornography as a vehicle for queer, feminist and lesbian activism. Examples include Dirty Diaries: Twelve Shorts of Feminist Porn (Engberg, Sweden, 2009), the Pornfilmfestival Berlin (2006-) and the members-only Club LASH in Stockholm (1995-). LÄS MER

 2. 12. En empirisk vetenskap om duet : Om Alfred Schutz bidrag till sociologin

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Åke Nilsén; Åke Nilsen; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; methodical holism; methodical individualism; metodology; phenomenology; interpretive sociology; sociological theory; Garfinkel; Habermas; Berger Luckmann; Schutz; methodology; everyday-life; Berger Luckman;

  Sammanfattning : Popular AbstractDenna avhandling behandlar Alfred Schutz (1899-1959) sociologiska ansats, tidigt av honom själv benämnd som en empirisk vetenskap om duet, med fokus på den teori han utarbetade i syfte att förstärka den förstående sociologin. Baserat på metodologiska resonemang om möjligheten att nå en vetenskaplig kunskap om den meningskontext den andre, duet, handlar utifrån fördjupade Schutz den förstående sociologins teoretiska utgångspunkter i Edmund Husserls fenomenologi. LÄS MER

 3. 13. Dimmornas bro En berättelse om konstruktionen och iscensättandet av kliniska adjunkter

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Annica Engström; Mälardalens högskola.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nurse education; teacher function; higher education standards; discourse analysis; governing; governmentality; discursive psychology; rhetorical resources; interpretive repertoire; subject position; ideological dilemma; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of a relatively new teacher function in nurse education, a teacher function that can be called clinical teacher, link lecturer, link teacher or lecturer involved in practice. The study departs from a constructivist perspective and the aim is to study the introduction, performance and regulation of this teacher function. LÄS MER

 4. 14. Läsa texten eller "verkligheten" Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Ingrid Mossberg Schüllerqvist; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching literature; secondary school; interpretive communities; teachers as critics; complexity; reading comprehension; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; didaktik; Curriculum Studies and Learning;

  Sammanfattning : The dissertation Reading Texts or ”Reality” investigate teachers use of interpretive communities in teaching literature in secondary school. It discusses how different learning outcomes generates from three interpretory frames for reading. LÄS MER

 5. 15. Att spränga normer om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Wittbom; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER