Sökning: "Internrevision"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Internrevision.

 1. 1. Shaping Risk Management in Banks

  Författare :Vikash Kumar Sinha; Mats Engwall; Håkan Kullvén; Torkel Strömsten; Marika Arena; Andrea Mennicken; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internal audit; risk management; risk culture; Basel models; operational risk; liquidity risk; internrevision; riskhantering; riskkultur; Baselmodellerna; operativ risk; likviditetsrisk; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The recent financial crisis of 2007-08 was a watershed moment in the history of banking. The unprecedented event led to severe scrutiny by standard setters and regulators on how the business of banking is run. As a result of this strict scrutiny, a wide variety of reforms aimed at the second line of defense (risk management) ensued globally. LÄS MER

 2. 2. Determinants of audit fees and the management of corporate disclosures

  Författare :Linus Axén; Torbjörn Tagesson; Pernilla Broberg; Stefan Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Audit fees; Audit fee pressure; Annual report; Business risk; Disclosures; Hybrid organizations; Internal auditing; Project manager; Revisionskostnader; Press av revisionskostnader; Årsredovisning; Affärsrisk; Upplysningar; Hybrida organisationer; Internrevision; Projektledare;

  Sammanfattning : Ever since Simunic (1980), a great deal of research has examined the pricing of auditing services. The absence of proprietary audit cost data forces most researchers to use audit fee models linking theoretical concepts to observable data. LÄS MER

 3. 3. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen

  Författare :Elisabeth Styf; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Thomas Falk; Åke Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Intern kontroll fick ökad uppmärksamhet i svenskt näringsliv i och med att en svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs ut 2004. Att övervaka och bedöma den interna kontrollen är ett komplext och omfattande ansvar som är svårt att överblicka för en enskild styrelseledamot. LÄS MER