Sökning: "Interkulturella perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Interkulturella perspektiv.

 1. 1. Lärare med utländsk bakgrund : Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

  Författare :Monica Sandlund; Ingrid Andersson; Jonas Hallström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Life stories; narratives; immigrant teacher; identity performances; professional ethos; positioning; legitimacy; multicultural education; intercultural intentions; Yrkeslivsberättelser; lärare med utländsk bakgrund; identitetsframträdanden; yrkesethos; positionering; legitimitet; den mångkulturella skolan; interkulturella intentioner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. LÄS MER

 2. 2. Våldets onda cirklar : En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Hydén Margareta; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Män med våldsproblematik – Problem; interventioner och förändring; Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld; Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 3. 3. Framing the Gaze : (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film Editing

  Författare :Thorbjörn Swenberg; Yvonne Eriksson; Árni Sverrisson; Pia Tikka; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; moving image editing; film production; TV production; audiovisual design; audiovisual perception; filmklippning; videoredigering; filmproduktion; TV-produktion; audiovisuell design; audiovisuell perception; Innovation and Design; innovation och design; Intercultural Studies; Interkulturella studier;

  Sammanfattning : The theme for this doctoral thesis focuses on how a film editor strives actively to perceptually frame and direct the film viewer’s gaze across film edits. The editor’s (audio-)visual intentions concerning the film viewing correspond to perceptual considerations that the editor makes during film editing. LÄS MER

 4. 4. Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskollegen im Restaurant zu Mittag essen : Eine Studie zur Einbettungskultur in kommunikativer Praxis

  Författare :Christoph Röcklinsberg; Angelika Linke; Jan Anward; Helga Kotthoff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural theories; cultural styles; communicative practices; embedding culture; intercultural communication; Swedish; German; semiotics; anthropological linguistics; Kulturthema Essen ‘cultural theme meat’ ; talk-in-interaction; talk at work; men’s talk; chronemics; customs and ritual; cultural dimensions.; Kulturteori; kulturella stilar; kommunikativa praktiker; embedding culture ’inbäddningskultur’ ; interkulturell kommunikation; svenska; tyska; semiotik; antropologisk lingvistik; Kulturthema Essen ’kulturtema mat’ ; kulturell samtalsanalys; samtal vid jobbet; män i samtal; kronemik; ritual; kulturella dimensioner; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Interactions are formed and shaped differently from culture to culture. This thesis focuses on this phenomenon and in the first part deals with (from a theoretical view) the question, how the interplay between language-use and culture can be described. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt lärande : intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

  Författare :Monica Eklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras interkulturellt lärande dels utifrån statens intentioner avseende den formella socialisationens mål och innehåll, dels utifrån lärandet hos eleverna, det vill säga som realitet. Det övergripande målet var att analysera om den offentliga socialisationen inom grundskolan ger barn och ungdomar redskap att hantera kulturell mångfald. LÄS MER