Sökning: "Interkulturalitet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Interkulturalitet.

 1. 1. Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Robert Aman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Interculturality; multiculturalism; intercultural education; policy; postcolonialism; cultural difference; colonial difference; European Union; interculturalidad; delinking; Interkulturalitet; mångkultur; interkulturell utbildning; policy; postkolonialism; kulturella skillnader; koloniala skillnader; Europeiska Unionen; interculturalidad;

  Sammanfattning : An increasing number of educational policies, academic studies, and university courses today propagate ‘interculturality’ as a method for approaching ‘the Other’ and reconciling universal values and cultural specificities. Based on a thorough discussion of Europe’s colonial past and the hierarchies of knowledge that colonialism established, this dissertation interrogates the definitions of intercultural knowledge put forth by EU policy discourse, academic textbooks on interculturality, and students who have completed a university course on the subject. LÄS MER

 2. 2. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Anders Skans; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER