Sökning: "Interaktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade ordet Interaktioner.

 1. 1. Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner : En studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten

  Författare :Gunilla Gunnarsson; Helge Strömdahl; Lena Tibell; Elsie Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; naturvetenskapliga språkspel; laboration; Education; Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies students’ encounters with school science language games within the framework of laboratory classroom activities in Elementary Electricity. The focus is on students’ interaction with the teacher and with other students as well as with artefacts. LÄS MER

 2. 2. Fångar i ett nätverk? : Fängelser, interaktioner och medbrottslingsskap

  Författare :Lena Roxell; Jerzy Sarnecki; Eva Tiby; Britta Kyvsgaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prisons; inmates; interactions; co-offending; networks; gangs; prison gangs; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to study how contacts/relationships are established in prison, and whether this is of significance for co-offending. A further objective is that of studying co-offending among individuals classified as gang members. LÄS MER

 3. 3. Våld i särskilda boenden för äldre : språk och sociala interaktioner

  Författare :Åsa Sandvide; Britt-Inger Saveman; Sture Åström; Margareta Grafström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; omvårdnad; våld; äldre; särskilda boenden; diskursanalys; Nursing; Omvårdnad; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : The present thesis aims to study the relationship between the violence that occurs in institutional care for older people and the language employed when this violence and the involved parties are talked and narrated. The thesis has been guided by social constructionism, and violence, victims and perpetrators have been considered as social phenomena constructed in discursive processes. LÄS MER

 4. 4. Den mångfacetterade marknadsorienteringsprocessen

  Författare :Sofia Isberg; Maria Bengtsson; Tore Strandvik; Umeå universitet; []
  Nyckelord :konstruktioner av marknaden; interaktioner; gränser; marknadsorientering; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Hur blir marknadsorientering till? Såväl i marknadsorienteringslitteraturen som i företag framhålls vikten av att sätta ”kunden i fokus”. Genom att svara mot kundernas behov och önskemål för-väntas företagen vinna konkurrensfördelar och därmed bättre lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Secondary Interactions in Symmetric Double Bond Formation Catalysed by Molecular Ruthenium Complexes

  Författare :Oleksandr Kravchenko; Licheng Sun; Roger Alberto; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; homogeneous catalysis; transition metal catalysis; ruthenium catalyst; olefin metathesis; dynamic covalent chemistry; water oxidation; solar fuels; Ru-bda; secondary interactions; hydrophobic interactions; π-π stacking; homogen katalys; övergångsmetallkatalys; rutheniumkatalysator; olefinmetates; dynamisk kovalent kemi; vattenoxidation; solbränslen; Ru-bda; sekundära interaktioner; hydrofoba interaktioner; π-π stapling; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Chemistry has a tremendous impact on everyone’s life, although society does not always realize its power and ubiquity. In recent years, improved economy and sustainability of chemical processes has become a worldwide priority. LÄS MER