Sökning: "Intelligentia"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Intelligentia.

  1. 1. The Nation’s Brightest and Noblest Narrative Identity and Empowering Accounts of theUkrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Eleonora Narvselius; Erik Olsson; Irina Sandomirskaja; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intelligentsia; intellectuals; narrative identities; post-Soviet Ukraine; cultural authority; national projects; Intelligentia; de intellektuella; postsovjetiska Ukraina; berättade identiteter; kulturell auktoritet; nationella projekt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : This study brings into focus the issue of reproduction and transformation ofcultural authority in the so-called post-Soviet context. It seeks to examine howintelligentsia may be presented and what empowering narratives it may articulatein a concrete locality, namely, in the post-1991 West Ukrainian city of L’viv. LÄS MER