Sökning: "Intellectual disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden Intellectual disabilities.

 1. 1. Living Conditions of People with Intellectual Disabilities : A Study of Health, Housing, Work, Leisure and Social Relations in a Swedish County Population

  Författare :Õie Umb-Carlsson; Frits-Axel Wiesel; Karin Sonnander; Anders Möller; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability studies; intellectual disabilities; living conditions; health conditions; mortality; associated disabilities; gender; comparative study; proxy responding; Handikappforskning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to describe mortality, health and living conditions in an administratively defined county population of people with intellectual disabilities born between 1959 and 1974 (N=213). The living conditions of persons with intellectual disabilities were compared with those of the general population. LÄS MER

 2. 2. Parents of Children with Intellectual Disabilities

  Författare :Malin Broberg Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Intellectual disabilities; parents; depression; sense of coherence; risk and resistance factors;

  Sammanfattning : Saknar abstract.... LÄS MER

 3. 3. Mellan konst och terapi : Om teater för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Jens Ineland; Stefan Sjöström; Magnus Tideman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disabilities; theatre; organisational fields; institutional logics; art therapy; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In this dissertation, a qualitative research project has been conducted focusing on two theatres for persons with intellectual disabilities. The aim of the dissertation was to analyze the ideological tension between artistic practises and the institutional setting in which they are arranged. LÄS MER

 4. 4. En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning

  Författare :Jack Lukkerz; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Sexuality; sexuality education; intellectual disabilities; learning disabilities; special school; LGTB; teaching skills;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka möjligheter och hin-der till att genomföra sex- och samlevnadsundervisning inom gym-nasiesärskole- och habiliteringsverksamheter. Bakgrunden är att unga med intellektuella funktionsnedsättningar har sämre kun-skaper om kropp, sexualitet och samlevnad än andra. LÄS MER

 5. 5. Caring for people with intellectual and developmental disabilities : how can it be experienced and percieved by registered nurses?

  Författare :Marie Appelgren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :nursing; caring; intellectual and developmental disability; Vårdvetenskap; Care science;

  Sammanfattning : Registered nurses [RNs] are within the frontline of professional nursing and are expected to provide a diverse range of health care services to a varied and heterogenic group of patients. They are bound by a code of ethics that mandates that nurses respect all human rights regardless of the patient’s abilities or functional status. LÄS MER