Sökning: "Integrering och inkludering"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Integrering och inkludering.

  1. 1. Passar jag in? : Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning

    Författare :Åke Huitfeldt; Christer Ericsson; Ninitha Maivorsdotter; Mikael Londos; Örebro universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Newly arrived young people; physical education; inclusion; pragmatism; narrative; case studies; minority background; Nyanlända ungdomar; Idrott och Hälsa; inkludering; integrering; pragmatism; narrativ; fallstudie; praktiknära forskning; Idrottsvetenskap; Sports Science;

    Sammanfattning : The present study deals with newly arrived young people’s perceptions of Physical Education and Health (PEH). Many in this group are not familiar with the culturally specific elements of Swedish PEH. The study highlights the meanings they attach to participation in PEH and the consequences on their participation in PEH. LÄS MER