Sökning: "Institutionen För Musik Och Medier."

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Musik Och Medier..

 1. 1. Mänsklig mekanik och besjälade maskiner : koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse

  Författare :Åsa Unander-Scharin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Music Performance;

  Sammanfattning : Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som tidigare inte varit möjligt. I datorn kan kropp, rum, tid och rörelse hanteras som separata element - delar som går att plocka isär och sätta samman på nya sätt. LÄS MER

 2. 2. Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion

  Författare :Ylva Ågren; Karin Aronsson; Karin Helander; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 3. 3. Musiken, skolan och livsprojektet : Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande

  Författare :Manfred Scheid; Per-Olof Erixon; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; youth culture; media; aesthetics; music pedagogic; identity construction; Musikpedagogik; identitetskonstruktion; kreativitet; ungdomskultur; medier; estetiska lärprocesser; Music education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Young people’s recreational activities are based on, contain or are framed by music, where by choosing music and applying knowledge about styles they construct their identities and lifestyle projects. This study explores the relationship between music activities at school and in leisure time, how young people use and perceive music in these two environments and in what way they interact. LÄS MER

 4. 4. Växa upp med musik - Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden

  Författare :Åsa Bergman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :musik; ungdomar; identitet; läroprocesser; genus;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographical study carried out with 29 pupils in a secondary school class. The purpose is to investigate how young people use music to create identity and develop musical knowledge and skills in different everyday situations. LÄS MER

 5. 5. "...världens skridskotystnad före Bach" : historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach

  Författare :Lena Weman Ericsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historically informed performance practice; contextual musical ontology; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; authenticity; socio‐cultural context; social constructionism; musical work; intention; interpretation; flute; sonata; Aesthetic subjects - Music; historiskt informerad uppförandepraxis; kontextuell musikontologi; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; flöjt; musikverk; interpretation; socio-kulturell kontext; socialkonstruktionism; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Performance; Musikalisk gestaltning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore the so-called historically informed performance movement, which also is my own musical performance tradition, from a general perspective grounded in musical philosophy. The discussions concerning this performance tradition have been dominated by different subjects, such as musical works, authenticity, intention and interpretation. LÄS MER