Sökning: "Inre och yttre motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Inre och yttre motivation.

 1. 1. Passion for Participation The Importance of Creating Support for Motivation

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Carina Hallqvist; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS development; OSS development; participation; motivation; intrinsic and extrinsic; internalization; self-determination theory; cross-organizational; mixed scenarios; hybrid project; IS-utveckling; OSS-utveckling; deltagande; motivation; inre och yttre motivation; internalisering; self-determination theory; tvärorganisatorisk verksamhet; blandade scenarios;

  Sammanfattning : This thesis provides a study of an open source software project that focuses on the software development of an e-service in a municipal context. The focus is on environmental factors that either limit or promote the motivation to participate in the open source project, the "Parent-Teacher Meeting" project, a web-based communication and information channel whose purpose is to enhance the contacts between schools and parents. LÄS MER

 2. 2. Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitets förlag

  Författare :Verner Gerholm; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gifted education; mathematical activities; mathematics education; mathematically gifted students; motivation; Self Determination Theory; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis deals with some influencing factors to develop mathematicalabilities among mathematical gifted adolescents. Krutetskii’s structureof the mathematical abilities and Mönks’ triadic model of giftedness isused as a theoretical framework.The thesis consists of two articles with different aims. LÄS MER

 3. 3. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Margareta Asp; Mälardalens högskola.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 4. 4. Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Hans Allmér; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : In this thesis digital wellness services (DWSs) are in focus. The DWSs are services provided through digital devices, such as smartphones, bracelets, and tablets, by using digital environments such as Internet, cloud services, and websites. LÄS MER

 5. 5. Creativity in the School Context

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Cecilia Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; child; motivation; anxiety; creativity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att lyfta fram barns kreativitet och barnens egna perspektiv på kreativitet, som en kontrast till studier som undersöker begreppet ur ett vuxenperspektiv och utifrån en akademisk definition. Avhandlingen består av två kvasi-experimentella studier och en intervju studie. LÄS MER