Sökning: "Ingrid Sandén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Sandén.

  1. 1. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

    Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

    Författare :Ingrid Sandén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special day-school; work and other interaction; social skill in play; sense of self; sense of competence; Interviews; pupils in need of special support; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien handlar om tio elever i behov av särskilt stöd. Den förhärskande tanken inom det svenska utbildningsväsendet är att elever med funktionshinder ska integreras i den vanliga skolan. Undantag får emellertid göras och eleverna kan t.ex. LÄS MER