Sökning: "Ingrid Lindahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Lindahl.

  1. 1. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

    Detta är en avhandling från [email protected]

    Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER