Sökning: "Ingrid Jorfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Jorfeldt.

  1. 1. Att utbilda sig till sjuksköterska : Ett genusperspektiv på lärares och studenters beskrivningar av utbildningen

    Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

    Författare :Ingrid Jorfeldt; Stockholms universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers at nursing university colleges; nurse students; women and men; gender; education pedagogy; nursing care education; nurse education; theory and practice; work distribution according to sex gender.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : This study examines the subject of nursing in nursing education and how it is understoodby both male and female teachers and students respectively. Through the Care 77 reform nurse education was transformed from vocational training to university education. As a consequence the concept of nursing has been further theorised and developed. LÄS MER