Sökning: "Ingrid Gustafson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Gustafson.

  1. 1. Hydrophilic gels based on polyurethane urea

    Författare :Ingrid Gustafson; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polyurethanes; pendant double bonds; polymer gels;

    Sammanfattning : .... LÄS MER