Sökning: "Inger Wårdh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inger Wårdh.

  1. 1. Oral health care in nursing. Attitudes, priorities and education

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Inger Wårdh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tandhygien;

    Sammanfattning : The number of functionally dependent elderly with natural teeth is increasing. Daily oral health care for those living at nursing facilities is expected to be performed by the nursing staff but has been reported as unsatisfactory. This thesis focuses on the nursing staff's views on oral health care. LÄS MER