Sökning: "Inger Tinglev"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inger Tinglev.

  1. 1. Inkludering i svårigheter Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning

    Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

    Författare :Inger Tinglev; Umeå universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; specialundervisning; schema; delaktighet; flerstämmighet; klassifikation; språklighet; svenskundervisning; pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse the work of three schools, all exempted from the national timetable, to see how they worked to help pupils in difficulty reach the goals in Swedish. The method used can be described as a qualitative case study inspired by ethnografic field work. LÄS MER