Sökning: "Inger Taesler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inger Taesler.

  1. 1. Hydrated proton complexes in the solid state : the crystal structures of some hydrates of strong acids

    Författare :Inger Taesler; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER