Sökning: "Inger Taesler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inger Taesler.

  1. 1. Hydrated proton complexes in the solid state : the crystal structures of some hydrates of strong acids

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Inger Taesler; Uppsala universitet.; [1981]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER