Sökning: "Ingela Elfström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingela Elfström.

  1. 1. Uppföljning och utvärdering för förändring pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

    Författare :Ingela Elfström; Gunilla Dahlberg; Gunnar Åsén; Agneta Linné; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER