Sökning: "Ingela Bjurhager"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ingela Bjurhager.

 1. 1. Effects of Cell Wall Structure on Tensile Properties of Hardwood Effect of down-regulation of lignin on mechanical performance of transgenic hybrid aspen. Effect of chemical degradation on mechanical performance of archaeological oak from the Vasa ship

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ingela Bjurhager; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tensile strength; transgenic hybrid aspen; lignin down-regulation; the Vasa ship; chemical degradation; longitudinell draghållfasthet; transgen hybridasp; ligninnedreglering; Vasaskeppet; kemisk nedbrytning; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Wood is a complex material and the mechanical properties are influencedby a number of structural parameters. The objective of this study has been toinvestigate the relationship between the structure and the mechanical propertiesof hardwood. Two levels were of special interest, viz. LÄS MER

 2. 2. Mechanical behaviour of hardwoods effects from cellular and cell wall structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ingela Bjurhager; KTH.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Wood fibre and forest products; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Träfiber- och virkeslära;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen var att undersöka mekaniska egenskaper hos olika arter av lövträd, och koppla egenskaperna till cell- och cellväggsstrukturen i materialet. Arterna som omfattades av undersökningen var Europeisk asp (Populus tremula), hybridasp (Populus tremula x Populus tremuloides) och ek (Quercus robur). LÄS MER