Sökning: "Ingegerd Bäcklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingegerd Bäcklund.

  1. 1. Conjunction-headed abbreviated clauses in English

    Författare :Ingegerd Bäcklund; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language; Engelska språket;

    Sammanfattning : .... LÄS MER