Sökning: "Ingalill Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingalill Larsson.

  1. 1. Approaches to Physiotherapy Interventions Focusing on Client-Centredness

    Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

    Författare :Ingalill Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy interventions; client-centredness; phenomenography;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med sjukgymnastik är att främja hälsa och välbefinnande och hjälpa människor till aktivitet och delaktighet vid sjukdom och skada. Professionen är påverkad av olika hälsoparadigm som hör samman med olika kunskapstraditioner. LÄS MER