Sökning: "Ing-marie Chekol"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ing-marie Chekol.

  1. 1. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik : en beskrivning av variation i innebörd

    Författare :Ing-Marie Chekol; Institutionen för hälsovetenskaper; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual analysis; explorative interview; conceptions; nursing education; practical training; experience; Supervision; context-dependent learning; phenomenography.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : Swedish nursing education has its roots within a tradition of vocational training in clinical practice. Supervision is commonly used in the practical parts of the education. The aim of the study was to explore, describe and understand the content and meaning of supervision expressed by student nurses and their supervisors. LÄS MER