Sökning: "Infravesical obstruction"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Infravesical obstruction.

  1. 1. Effects of Denervation and Infravesical Obstruction in the Rat Urinary Bladder

    Författare :Tord Berggren; Urologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infravesical obstruction; Lactate dehydrogenase; Atropine; Hypertrophy; Vasopressin; Ultrastructure; Parasympathetic nerves; Smooth muscle; Pelvic Ganglion; Rat Urinary Bladder; Ganglionectomy; Cystometry; Denervation.truction; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

    Sammanfattning : Median micturition volume decreased early after partial outlet obstruction, 24 hrs total obstruction and hemidenervation. Degeneration release of transmitter may explain this, assuming that bladder wall distension causes nerve degeneration. LÄS MER