Sökning: "Informationssystem IS"

Visar resultat 1 - 5 av 565 avhandlingar innehållade orden Informationssystem IS.

 1. 1. Utvärdera Informationssystem : Pragmatiskt perspektiv och metod

  Författare :Jenny Lagsten; Göran Goldkuhl; Fredrik Karlson; Ola Henfridsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information systems; IS evaluation; evaluation method; pragmatism; evaluation use; Informationssystem; IS-utvärdering; utvärderingsmetod; pragmatism; utvärderingsbruk; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaseradutvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt attkalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande InformationssystemUtvärdering). LÄS MER

 2. 2. Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling; inter-organisatorisk samverkan; informationssystem; affärsprocesser; förändringsanalys; metoder och arbetsformer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Dagens sätt att bedriva affärer sker allt mer i form av partnerskap. Kunder, leverantörer och partners fördelar aktiviteter och resurser mellan varandra i inter-organisatoriska (IO) affärsprocesser för att skapa vinna-vinna situationer och gemensamma konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Lokala elektroniska marknadsplatser : informationssystem för platsbundna affärer

  Författare :Johan Petersson; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; elektroniska affärer; Internetbaserade tillämpningar; den elektroniska marknadsplatsen; informationssystem; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Intresset för olika yttringar av elektroniska affärer fokuseras inte sällan på globala och nationella ansträngningar. Detta gäller inte minst sedan uppmärksamheten under senare år kommit att riktas mot Internetbaserade tillämpningar och implikationer av dessa. LÄS MER

 4. 4. Representation of Compositional Relational Programs

  Författare :Görkem Paçacı; Andreas Hamfelt; Alberto Pettorossi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Programming; Syntax; Logic Programming; Combilog; CombInduce; Prolog; Variable-free; Point-free; Tacit; Compositional Relational Programming; Combinatory Logic; Predicate-Functor Logic; Program Synthesis; Meta-interpreters; Meta-interpretative Synthesis; Decompositional Synthesis; Inductive Synthesis; Inductive Logic Programming; Usability; Cognitive Dimensions of Notations; Visual Variables; Usability testing; Programming Language usability; Empirical evidence; Informationssystem; Information Systems;

  Sammanfattning : Usability aspects of programming languages are often overlooked, yet have a substantial effect on programmer productivity. These issues are even more acute in the field of Inductive Synthesis, where programs are automatically generated from sample expected input and output data, and the programmer needs to be able to comprehend, and confirm or reject the suggested programs. LÄS MER

 5. 5. Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Författare :Anders Hjalmarsson; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Anne Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; Information technology; Informationsteknik; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER