Sökning: "Information and language technology"

Visar resultat 1 - 5 av 538 avhandlingar innehållade orden Information and language technology.

 1. 1. Lock-free Concurrent Search

  Författare :Bapi Chatterjee; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wait-free; Help-aware; Non-blocking; Concurrency; Linearizability; Lock-based; Lock-free-kD-tree; Amortized Complexity; Data Structure; Binary Search Tree; Blocking; Search; Concurrent; kD-tree; Linked-list; Lock-free; Range Search; Language-portable; Help-optimal; Nearest Neighbour Search; Linearizable; Synchronization;

  Sammanfattning : The contemporary computers typically consist of multiple computing cores with high compute power. Such computers make excellent concurrent asynchronous shared memory system. LÄS MER

 2. 2. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Författare :Judy Ribeck; Lars Borin; Emma Sköldberg; Mats Wirén; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER

 3. 3. Information Systems Actability : Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication

  Författare :Pär J. Ågerfalk; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; information systems actability; Internet-based information systems; language action perspective; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : This dissertation is devoted to a perspective from which IT-based information systems are conceived as information technological artefacts intended for business action and communication. The perspective has been made concrete through the concept of information systems actability, which is the main concept under scrutiny. LÄS MER

 4. 4. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 5. 5. Improving Language Models Using Augmentation and Multi-Modality

  Författare :Tobias Norlund; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; natural language processing; contextual augmentation; multimodal language modeling; language models;

  Sammanfattning : Language models have become a core component in modern Natural Language Processing (NLP) as they constitute a powerful base that is easily adaptable to many language processing tasks. Part of the strength lies in their ability to embed associations representing general world knowledge. LÄS MER