Sökning: "Inez Egerbladh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inez Egerbladh.

  1. 1. Agrara bebyggelseprocesser : Utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet

    Författare :Inez Egerbladh; Umeå universitet; []
    Nyckelord :Settlement geography; historical geography; rural settlement growth models; colonization models; rural rank-size rule; agriculture;

    Sammanfattning : .... LÄS MER