Sökning: "Iiris Attorps"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Iiris Attorps.

 1. 1. Mathematics teachers' conceptions about equations

  Författare :Iiris Attorps; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; Subject didactics; Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. LÄS MER

 2. 2. Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Solving Oriented Lesson Structure : A Swedish case study

  Författare :Yukiko Asami-Johansson; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Heidi Strømskag; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is concerned with applying the Japanese problem solving oriented (PSO) teaching approach to Swedish mathematics classrooms. The overall aim of my research project is to describe and investigate the viability of PSO as design tool for teaching mathematics. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 4. 4. The function concept and university mathematics teaching

  Författare :Olov Viirman; Iiris Attorps; Barbara Jaworski; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mathematics; university education; commognitive framework; function concept; discourse; teaching; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns the teaching of mathematics at university level, with a particular focus on the teaching of the function concept. The main aim of the thesis is describing and analysing the teaching practices of university mathematics teachers regarding the function concept, and how this concept is constituted through these practices. LÄS MER