Sökning: "Ideella organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Ideella organisationer.

 1. 1. Volontärerna : Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer

  Författare :Cecilia Jonsson; Tapio Salonen; Iver Horneman Møller; Staffan Lindberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volontourism; international aid work; volunteers; organizational field; the grand tour; volontärresor; volontärer; volontärresebyråer; hjälparbete; internationellt hjälparbete; missionärer; NGO:s; hjälporganisationer; ideella organisationer; organisatoriska fält; bildningsresa; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : A new form of foreign travel called “voluntourism” has emerged in Sweden. In advertisements that invite to “make a difference”, travel agencies promote short- term aid opportunities at for example orphanages or schools in Africa, Asia, and Latin America. International volunteer work is nothing new. LÄS MER

 2. 2. I dialogens namn - idén om en överenskommelse mellan regeringen och ideella organisationer

  Författare :Mairon Johansson; Håkan Johansson; Anna Meeuwisse; Thomas P. Boje; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agreement; cooperation; dialouge; organizational theory; Swedish government; translated ideas; voluntary organisations; welfare; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Many European countries have a model of formal agreements between the state and voluntary organisations involved in the core field of welfare, regarding their relative roles and cooperation. This dissertation analyzes the establishment of a Swedish agreement and how the cooperation leads up to the agreement. LÄS MER

 3. 3. Mellan löften om särart och krav på evidens : En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Författare :Ulf Hammare; Tommy Lundström; Lars Svedberg; Lars-Erik Olsson; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; expertise; evidence based practice; increased diversity; specificity; comparative perspective; non-profit; private; public sector; questionnaire; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 4. 4. Sanktionerat motstånd : Brukarinflytande som fenomen och praktik

  Författare :Erik Eriksson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; resistance; control; institutional theory; co-optation; power; psychiatry; social services; human service organisations; welfare organisations; user involvement; service user involvement; konsensus; motstånd; kontroll; institutionell teori; kooptering; makt; new public management; psykiatri; socialtjänst; människobehandlande organisationer; välfärdsorganisationer; brukarperspektiv; Brukarinflytande;

  Sammanfattning : The roots of the idea of user involvement within social services can be found in the efforts of the rising service user movement in the 1960s and 70s. Today the concept of “service user involvement” has been adopted by the state and is widespread within political rhetoric’s as well as in human service practices. LÄS MER

 5. 5. Integration på arbetsmarknaden : en studie av personer med utländsk bakgrund

  Författare :Güler Alici; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats redovisar erfarenheter från åtta fallstudier som alla har haft målsätt¬ningen att underlätta arbetsmarknadsintegrationen för personer med utländsk bakgrund. De åtta studierna har alla olika inriktning och innehåller olika aktiviteter som t.ex "starta eget"-program, nätverksbyggande, yrkesutbildning eller praktik. LÄS MER