Sökning: "Ida Samuelsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ida Samuelsson.

  1. 1. LCA and LCCA in the design of geotechnical engineering works

    Författare :Ida Samuelsson; Stefan Larsson; Johan Spross; Rasmus Rempling; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life Cycle Assessment; Life Cycle Cost Analysis; climate impact; costs; geotechnical engineering; Livscykelanalys; Livscykelkostnadsanalys; klimatpåverkan; kostnader; geoteknik; Soil and Rock Mechanics; Jord- och bergmekanik;

    Sammanfattning : Geotechnical engineering works are part of almost all construction and infrastructure projects. The geotechnical engineering work contributes to the impact on the environment and gives rise to costs throughout its life cycle. LÄS MER