Sökning: "Ib Rasmussen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ib Rasmussen.

  1. 1. Experimental septic shock : a study on splanchnic oxygen delivery and consumption, tissue oxygenation, some aspects of hepatic glucoregulatory enzyme, and cytochrome P450 activities

    Författare :Ib Rasmussen; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER