Sökning: "INteraction preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade orden INteraction preschool.

 1. 1. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 2. 2. Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel

  Författare :Maria Simonsson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 3. 3. Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient : The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

  Författare :Madeleine Sjöman; Mats Granlund; Lena Almqvist; Gunvie Möllås; Kari-Anne Bottegaard Naess; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; engagement; hyperactive behavior; teacher responsiveness; peer-to-child interaction; Bioecological Systems Theory; niches; proximal processes; environmental factors; cross-sectional; transactional processes; longitudinal design;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to enhance knowledge regarding engagement among children with and without need of special support due to behavior difficulties. The influence of social interaction as well as the provision of special support in Swedish preschool were investigated. LÄS MER

 4. 4. Kamratsamspel på småbarnsavdelningar

  Författare :Elin Michélsen; Birgitta Qvarsell; Gunvor Løkken; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddler; peer; interaction; affordance; children’s culture; peer socialization; affects; co-construction; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the interaction that occurs among one- and two-year-olds in preschool. Today there are many toddlers in Swedish preschools but few Swedish studies of the interaction among children of this preschool age. LÄS MER

 5. 5. Bildskapande : en del av förskolebarns kamratkulturer

  Författare :Eva Änggård; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer culture; art activities; pictorial genres; preschool; ethnography; interaction; gender identity; Förskolebarn; bilder; barnteckning; Sverige; Children; Barn;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children act and make meaning in art activities in the Swedish preschool. The study is a contribution to the new social studies of childhood. Children are seen as active participants in the construction and reconstruction of society. LÄS MER