Sökning: "INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies.

 1. 1. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 2. 2. ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wera Grahn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Gendered interests in the European union the European women's lobby and the organisation and representation of women's interests

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sofia Strid; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU; European Women’s Lobby; organised interests; representation; civil society; political system; institutions; corporatism; interest theory; legitimacy; gender equality.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Gendered Interests and the European Union. The European Women’s Lobby and the Organisation and Representation of Women's Interests. LÄS MER

 4. 4. Mapping Gender in Academic Workplaces Ways of reproducing gender inequality within the discourse of equality

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Paula Mählck; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; gender; equality; inequality; academia; career; socio-bibliometric mapping; meritocracy; discourse; Genusforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Sweden is often described as one of the best countries in the world for women to live in. Despite this and despite a number of equal opportunity interventions within the area of higher education from the mid 1990s and on, Sweden follows the international pattern of the "leaking pipeline" when it comes to gender distribution in academia. LÄS MER

 5. 5. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Detta är en avhandling från Umeå : h:ström - Text & Kultur

  Författare :Ann Werner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER